Świadczymy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców

Oferta

z

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowego,
 • prawo cywilnego,
 • prawo karne,
 • prawo budowlane,

reprezentując przed Sądami i innymi organami, przygotowując pozwy, środki zaskarżania i inne pisma procesowe, sporządzając opinie prawne i projekty umów, uczestnicząc w negocjacjach i działaniach przedsądowych.Zapewniamy również stałą obsługę podmiotów gospodarczych w/w zakresie. Proponujemy dogodny sposób rozliczania, który jest ustalany dla każdego Klienta indywidualnie.

Sprawy karne:

 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego).

Sprawy cywilne:
Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu m.in.:

 • prawa zobowiązań (m.in. powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie)
 • prawa rzeczowego (m.in. ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie)
 • spadki – (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek)
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. sprawy o rozwód, o separację, alimenty

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego
Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem m.in. w następujących sprawach:

 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • przysposobienie

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego
Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych oraz:

 • reprezentowanie klienta przez organami administracji publicznej
 • przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Pomoc prawna dla przedsiębiorców i osób prawnych

 • prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa
 • udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych
 • udział w negocjacjach handlowych
 • reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej

Prawo budowlane:

 • legalizacja samowoli budowlanej
 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
 • uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • badanie stanu prawnego nieruchomości (pod inwestycje)

Ustawy i rozporządzenia:
- Ustawa o wyrobach budowlanych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG